See English Version

صدور گواهی معتبر حضور از جهاد دانشگاهی


با توجه به تصمیم شورای سیاست گذاری و به منظور ارج نهاد به شرکت کنندگان در این سمپوزیم، به تمامی شرکت کنندگان که ثبت نام خود را نهایی نموده و در سمپوزیوم شرکت کرده اند از طرف جهاد دانشگاهی گواهی معتبر حضور صادر خواهد شد.