See English Version

محورهای اصلی سمپوزیوم

 • بازآفرینی
 • بازآفرینی و اخلاق
 • بازآفرینی و تحلیل فضا
 • بازآفرینی و چیدمان فضا
 • بازآفرینی و راهبردهای فضایی

 

سرفصل های سمپوزيم

محورهای اصلی سمپوزیوم در قالب سرفصل های زیر مورد بحث قرار می گیرند:

 

 • بحث و بررسی پیرامون تحولات و دینامیک شهری
 • کلیات ، ضرورت و مفاهیم پایه بازآفرینی شهری و معماری
 • روشهای تعیین و انتخاب محلات /نواحی/ بافت های نیازمند بازآفرینی
 • شیوه پیشگیری، پیش نگری و مواجهه با بافتهای نیازمند بازآفرینی
 • تحلیل ویژگی های کالبدی و طراحی شهری و کیفیت محیطی
 • مروری بر اقدامات اجرایی و تحلیل تجارب بازآفرینی شهری
 • بازآفرینی شهری رویکردی نوین در جهت  ارتقای کیفیت زندگی شهری
 • مروری بر سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی شهری در سه دهه گذشته
 • ارایه و تحلیل نمونه های اجرا شده داخلی و خارجی (کشور پرتغال) توسط سخنران های ایرانی و خارجی