See English Version

اهداف سمپوزیوم

 

 

  • تدقیق در مفهوم بازآفرینی شهری و فضایی
  • تامین و ارتقا سطح رضایت مندی بهره مندان از فضاهای شهری به ویژه فضاهای احیا شده
  • تامین و ارتقا آسایش و رفاه کاربران فضاهای مختلف شهری در برنامه ریز و طراحی های آتی
  • تامین و کنترل محرمیت مناسب فضا متناسب با الگوی بومی
  • تدقیق در برنامه ریزی و طراحی فضا( معماری و شهرسازی)  متناسب با واقعیت های قابل درک رفتاری
  • همگام سازی مدلسازی و پیش بینی منطبق و نزدیک تر به واقعیت کاربرد فضاها و الگوهای رفتاری کاربران